Responsive image Responsive image
;

Nasze usługi

General Property jako jeden z liderów na rynku FM, zgodnie z definicją zajmuje się kompleksowym zarządzaniem budynkami i infrastrukturą w celu poprawy efektywności prowadzonej działalności klienta. Od początku istnienia spółki, łączymy wiedzę z zakresu techniki, ekonomii, ekologii i prawa, aby ekonomiczne gospodarować nieruchomościami przez cały cykl ich życia. General Property specjalizuje się głównie w obsłudze eksploatacyjnej obiektów komercyjnych. Prowadzimy bieżącą obsługę techniczną budynków biurowych, magazynowych, handlowych oraz przemysłowych. Obecnie obsługujemy ponad 280 obiektów o łącznej powierzchni przekraczającej 2 miliony m.kw.

;

Facility Management

Facility Management zyskuje obecnie w Polsce miano jednego z ważniejszych sektorów biznesu. W zakresie zarządzania nieruchomościami jest przede wszystkim silnie skierowane na klienta, realizując kompleksowe świadczenia na jego rzecz, opierając się na nowoczesnych metodach planowania przestrzeni i miejsc pracy, budynków i urządzeń. Facility Management łączy ludzi, stanowiska pracy, procesy i technologie.

;

Dlaczego My?

Od 2004r. budujemy swoją pozycję na rynku usług Facility Management. Zespół General Property stanowią wykwalifikowani inżynierowie wspierani przez doświadczonych techników oraz specjalistów serwisu. Innowacyjne rozwiązania oraz elastyczne podejście do realizowanych projektów pozwalają nam optymalnie zarządzać procesami związanymi z eksploatacją infrastruktury technicznej budynków. Proponujemy naszym Klientom rozwiązania outsourcingowe wspierające procesy z obszaru technicznej obsługi nieruchomości, dzięki którym Klient może skoncentrować się na rozwoju sfer kluczowych dla swojego biznesu.

Responsive image
Responsive image Responsive image

Obsługa eksploatacyjna obiektów Responsive image

Responsive image

W wyniku eksploatacji obiekty ulegają zużyciu. Celem obsługi eksploatacyjnej danej nieruchomości jest doprowadzenie zdolności funkcjonalnej do wymaganego poziomu jakości. Istnieją różne strategie odnowy technicznej obiektów. Wiąże się z to z właściwą organizacją remontów planowych, bieżących i konserwacji. Właściwe zaplanowanie obsługi eksploatacyjnej obejmuje harmonogramowanie prac, budżetowanie nakładów oraz ewidencję w systemach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, oferujemy dwa warianty obsługi technicznej:

 • stacjonarną, gdzie stały zespół obsługi technicznej prowadzi codzienną obsługę eksploatacyjną

oraz bardziej ekonomiczne rozwiązanie

 •  obsługę mobilną, gdzie zespół techników wizytuje obiekt według ustalonego z Klientem harmonogramu.

W ramach Obsługi Technicznej Budynków realizujemy działania prewencyjne i reakcyjne.

Obsługa serwisowa Responsive image

Responsive image

Instrukcje fabryczne producentów instalacji i urządzeń zalecają Właścicielom wykonanie okresowych przeglądów serwisowych. Także uregulowania prawne zmuszają właściciela do wykonywania przeglądów instalacji i urządzeń, których właściwe działanie ma wpływ na bezpieczeństwo użytkowników budynku.

Naszym Klientom oferujemy pakiet usług serwisowych dla następujących instalacji:

•           Instalacje elektryczne;

•           Instalacje wodno – kanalizacyjne;

•           Instalacje grzewcze i chłodnicze/klimatyzacyjne;

•           Instalacje wentylacyjne;

•           Systemy ppoż. i instalacje niskoprądowe;

Wszelkie działania zmierzają do tego, aby tworzyć obiekty wydajne energetycznie, dlatego też ważne jest planowanie wszelkich instalacji i rozwiązań przez pryzmat ich późniejszego praktycznego zastosowania.

Zarządzanie mediami Responsive image

Responsive image

Zarządzanie nieruchomościami to już nie tylko realizowanie celów strategicznych i taktycznych związanych z nieruchomością, ale również jest ciągłym podnoszeniem wartości nieruchomości poprzez innowacyjne wdrażanie coraz to nowocześniejszych sposobów zwiększania przychodów i zmniejszania wydatków, przy jednoczesnym utrzymaniu nieruchomości w stanie pozwalającym utrzymać najemców nadających prestiżu danemu obiektowi.

Stąd naszym Klientom proponujemy rozwiązania outsourcingowe w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.  Głównym celem ich wdrożenia jest minimalizacja kosztów pozyskiwania mediów lub zwiększenie przychodów generowanych przez nieruchomość.

Pogotowie techniczne Help Desk Responsive image

Responsive image

Facility Management to już nie jest wyłącznie zarządzanie budynkami, ale budowanie wsparcia w wielu obszarach. Dziś liczy się komfort, bezpieczeństwo i wychodzenie naprzeciw potrzebom użytkowników, aby użytkownik nieruchomości mógł się skupić na swojej głównej działalności.

Aby tak się stało, często wystarczą najprostsze rzeczy jak np. przykręcenie gniazda w pokoju,  zmiana żarówki, po zapewnienie ciągłości zasilania w media i energię, usuwanie bieżących usterek czy chociażby zagwarantowania obsługi Pogotowia Technicznego.

Dlatego General Property oferuje swoim klientom niezwykle skuteczną usługę - HELP DESK, zapewniającą bezpieczeństwo nieruchomości i jej użytkowników. Polega ona na całodobowej gotowości do podjęcia działań przez zespół pogotowia technicznego w przypadku wystąpienia awarii.

HELP DESK, to zespół pogotowia technicznego:

• odpowiednio wyposażony i przeszkolony personel, posiadający stosowne uprawnienia;

• dyspozycyjność siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę;

• akcja naprawcza natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o awarii;

• szybka reakcja i profesjonalne działanie minimalizują szkody powstałe w wyniku awarii;

• funkcjonuje w oparciu o całodobowe, telefoniczne centrum przyjmowania zgłoszeń;

CAFM Responsive image

Responsive image

Wraz z rozwojem Facility Managementu, narodziła się potrzeba wdrażania innowacji i era postrzegania ich jako nieodzownego elementu przedsiębiorstwa, które zapewnia mu rozwój oraz pozycję konkurencyjną na rynku.

Innowacja w zarządzaniu obiektami jest wprowadzeniem nowego produktu lub procesu, który zapewnia korzyści materialne i wymierne w zakresie redukcji kosztów operacyjnych , optymalizacji wykorzystania budynku i wydajności.

Postęp technologiczny oraz rosnące potrzeby najemców wymusiły zmianę sposobu postrzegania standardów. Dlatego niezbędne było wprowadzenie systemu komputerowego wspomagającego obsługę obiektów.

Podstawowe możliwości programu:

• Zarządzanie infrastrukturą nieruchomości;

• Zarządzanie zasobami ludzkimi;

• Zarządzanie materiałami technicznymi;

• Obsługa zgłoszeń awarii i usterek;

• Obsługa zadań własnych;

• Realizacja harmonogramu przeglądów technicznych;

• Przeglądanie danych historycznych;

• Analizy i raporty.

Przeglądy budowlane Responsive image

Responsive image

Zgodnie z Art. 62 Prawa Budowlanego Właściciel lub Zarządca nieruchomości zobowiązanych jest wykonać kontrolę okresową obiektu budowlanego. Każdy obiekt powinien być poddawany kontroli półrocznej lub rocznej (w zależności od powierzchni zabudowy) oraz kontroli pięcioletniej.

W skład realizowanej przez nas kontroli wchodzą:

• Kontrola ogólna stanu technicznego budynku,

• Kontrola i oszacowanie stopnia zużycia budynku,

• Kontrola instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

• Kontrola i ocena stanu technicznego instalacji sanitarnych.

• Sporządzenie protokołu z przeglądu zawierającego

• Charakterystykę budynku;

• Kontrolę sprawności technicznej budynku;

• Kontrolę i analizę protokołów, badań i pomiarów oraz realizację zaleceń pokontrolnych.

• Dokumentację fotograficzną zawierającą zdjęcia i opisy stwierdzonych usterek.

Przeglądy kominiarskie Responsive image

Responsive image

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez Właściciela lub Zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Pomiary elektryczne Responsive image

Responsive image

Zgodnie z Prawem Budowlanym Właściciel lub Zarządca zobowiązany jest do wykonania okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej.

Zakres prac obejmuje m.in.:

• Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (w tym wył. różnicowoprądowe).

• Sprawdzenie rezystancji izolacji obwodów 1 fazowych oraz 3 fazowych.

• Sprawdzenie natężenia oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego.

• Pomiary instalacji odgromowej.

• Badanie transformatora oraz rozdzielnicy SN.

Badania termowizyjne Responsive image

Responsive image

General Property Sp. z o.o. oferuje swoim Klientom realizację przeglądów i kontroli technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych kamer termowizyjnych.

Badanie termowizyjne daje możliwość w sposób bezinwazyjny na jakościową ocenę instalacji elektroenergetycznych. Zdjęcia termowizyjne pozwalają więc na wczesne wykrycie niesprawności i ocenę stanu urządzeń lub instalacji, dla których oznaką nieprawidłowego działania jest zmiana temperatury powierzchniowej.

Pomiar termowizyjny urządzeń i instalacji energetycznych, elektrycznych jest wykonywany za pomocą nowoczesnej kamery. Opracowanie sprawozdania i interpretacja wyników pomiarów wraz ze zdjęciami i termogramami.

Badania szczelności instalacji gazowej Responsive image

Responsive image

W czasie użytkowania należy poddać okresowej kontroli nie tylko obiekt budowlany, ale także instalację gazową. Polega ona na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności. W przypadku poddawania kontroli instalacji gazowej – oprócz sprawdzenia jej szczelności – kontroli podlegają przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe.

Kontrolę przeprowadzać należy co najmniej raz w roku. Do jej wykonania upoważnione są osoby posiadające uprawnienia energetyczne grupy 3 w tym zakresie. Raz na 5 lat cały obiekt podlega sprawdzeniu stanu technicznej sprawności.

Świadectwa energetyczne Responsive image

Responsive image

Świadectwo energetyczne nazywane jest również certyfikatem lub paszportem. Sporządzane jest przez przeszkolonych w tym celu audytorów energetycznych. Certyfikat energetyczny określa koszty eksploatacji obiektu budowlanego oraz jego zapotrzebowanie na energię.

Co warto wiedzieć o Świadectwie energetycznym:

• Od 1 stycznia 2009 roku, każda nieruchomość będąca przedmiotem obrotu powinna posiadać   Świadectwo Energetyczne;

• Świadectwo energetyczne jest przypisane do obiektu budowlanego lub jego części /lokalu/;

• Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat;

• Świadectwo energetyczne jest załącznikiem do książki obiektu budowlanego;

• Świadectwo energetyczne ma formę pisemną oraz elektroniczną;

Audyty techniczne Responsive image

Responsive image

Audyt techniczny ma na celu wskazanie najkorzystniejszego rozwiązania modernizacyjnego dla budynku. Ulepszenia termomodernizacyjne dotyczą zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane, modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.

Wskazanie ulepszeń dla budynku zawiera analizę w zakresie:

• modernizacji budynku pod kątem termoizolacyjnym;

• modernizacji lokalnego źródła ciepła;

• modernizacji lokalnej sieci ciepłowniczej;

Due Diligence Responsive image

Responsive image

Nabywanie nieruchomości jest powszechnie uznawane za jeden z najlepszych i najbardziej opłacalnych sposobów inwestowania i lokowania posiadanego kapitału. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka zagadnień, które bez wątpienia wpływają na przebieg tego procesu oraz osiągnięcie zamierzonych celów inwestycyjnych.

Przed zakupem lub wynajmem obiektu warto poznać jego stan techniczny i oszacować wartość robót budowlanych i instalacyjnych przywracających jego cechy funkcjonalno- użytkowe.

W trakcie technicznego due diligence oceniana jest:

 • prawidłwość wykonania robót budowlanych i instalacyjnych;
 • poprawność wykonania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
 • wykonywane są ekspertyzy geotechniczne i geologiczne.

Po wykonanym audycie obiektu

 • określamy zakres rzeczowy robót koniecznych do wykonania;
 • szacujemy koszty wykonania robót naprawczych;
 • wydajemy kompleksową opinię o stanie technicznym budowli.

Opinie techniczne Responsive image

Responsive image

Opinia techniczna jest zwykle wydawana przez fachowca na podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przestudiowaniu dostępnej dokumentacji.

W opracowaniu tym określa się, analizuje i interpretuje głównie stan projektowy. W niektórych elementach odnosi się do stanu rzeczywistego obiektu budowlanego. Opracowanie to ma umożliwić sformułowanie wniosków o stanie technicznym budynku oraz dać odpowiedzieć inwestorowi na pytania: czy planowane zamierzenia dotyczące przedmiotowego obiektu (remont, przebudowa, zmiana funkcji) są możliwe do wykonania i w jakim zakresie oraz czy jest to ekonomicznie uzasadnione. Do wykonania tego opracowania wykorzystuje się wiedzę powszechnie dostępną, lecz z pogłębioną analizą techniczno-ekonomiczną, dlatego też, ten rodzaj opracowania technicznego powinna sporządzać osoba posiadająca uprawnienia budowlane lub specjalistyczne.

Infrastruktura drogowa

Świadczymy usługi w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych, oznakowania, oświetlenia drogowego oraz innych obiektów infrastruktury drogowej, mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem sygnalizacji świetlnej. Posiadamy kompleksowo wyposażone zaplecze techniczno-sprzętowe. Zatrudniamy wysoko wyspecjalizowanych pracowników z wieloletnia praktyką i uprawnieniami budowlanymi oraz SEP. Zakres naszej oferty obejmuje: projektowanie, konserwacja i utrzymanie infrastruktury drogowej, oznakowanie dróg, oświetlenie uliczne, zasilanie ze źródeł odnawialnych, drogowe sygnalizacje świetlne

Zarządzanie projektami - Project Management Responsive image

Responsive image

Elastyczne, dopasowane do potrzeb, zorientowane na wyniki usługi zarządzania projektem świadczone przez inteligentnych i oddanych ludzi. Bezpośrednio skupiając się na czasie, kosztach i jakości, nasz personel zapewni skuteczną realizację projektu, świadcząc praktyczne, profesjonalne i efektywne usługi. Wykwalifikowana kadra doświadczonych inżynierów oraz szeroka wiedza na temat procesów budowlanych, to zadanie w którym sprawdzamy się wyjątkowo dobrze. Stając się w rezultacie zastępczym Inwestorem i prowadząc budowlany etap inwestycji, administrujemy procedurami ujętymi w różnych kontraktach, by odzwierciedlić odpowiednie dla projektu postępowanie przetargowe.

Doświadczenie jakie posiadamy w zakresie projektowania, nadzorów inwestorskich oraz zarządzania inwestycjami pozwala nam pomóc każdej ze stron procesu na każdym etapie inwestycji.

Usługi projektowe i aranżacyjne (fit-out) Responsive image

Responsive image

Projektowanie i aranżacja biur dla wymagających i ceniących jakość klientów jest naszą specjalnością. Jesteśmy zespołem kompetentnych specjalistów o doskonałym wyczuciu stylu i bogatym doświadczeniu w pracach remontowo-budowlanych. Stanowimy dla naszych klientów gwarancję rzetelnej i kompleksowej realizacji każdego projektu.

Kompleksowo obsługujemy zlecenia począwszy od stworzenia koncepcji, poprzez realizację i nadzór nad pracami, aż do przekazania gotowej do użytku powierzchni.

Specjalizujemy się w aranżacji budynków biurowych, galerii handlowych, powierzchni przeznaczonych na potrzeby najemców komercyjnych, a także obiektów użyteczności publicznej.

Usługi porządkowe Responsive image

Responsive image

Na życzenie klienta, jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową usługę w zakresie utrzymania czystość i porządku na obiektach biurowych, magazynowych, i przemysłowych oraz wszelkiego typu obiektach użyteczności publicznej wraz z utrzymaniem terenów zewnętrznych.      

Ochrona osób i mienia realizowana w formie zabezpieczenia technicznego Responsive image

Responsive image

Szeroki zakres usług w połączeniu z systemami zabezpieczeń technicznych i wykorzystaniem nowych technologii, pozwala na dostosowanie usług bezpieczeństwa do poszczególnych segmentów Klientów.

Oferujemy szeroki zakres zintegrowanych systemów zabezpieczeń technicznych wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne. Nasza oferta obejmuje projektowanie i serwis zabezpieczeń technicznych, a w tym systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu, systemy rejestracji czasu pracy, systemy telewizji dozorowej oraz zabezpieczenia mechaniczne.

Odśnieżanie dachów i parkingów Responsive image

Responsive image

W okresie zimowym, na życzenie klienta jesteśmy w stanie zapewnić usługi związane z odśnieżaniem dachów, parkingów i chodników. Wykwalifikowana załoga, a także profesjonalny sprzęt, pozwoli szybko i bezpiecznie usunąć zalegający śnieg.

Wykonawstwo w zakresie prac budowlanych Responsive image

Responsive image

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji w zakresie wykonawstwa, obejmującą wszystkie prace budowlane i instalacyjne. Dla uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną.

Usługi alpinistyczne Responsive image

Responsive image

Oferta naszej firmy obejmuje szeroko rozumiane prace na wysokościach. Wykonujemy najróżniejsze zlecenia od prostych prac naprawczych, konserwacyjnych czy porządkowych do wymagających zdecydowanie większego doświadczenia zleceń o szczególnym charakterze w miejscach trudno dostępnych. Prace takie jak odśnieżanie dachów, zbijanie sopli, instalacje odgromowe czy czyszczenie rynien to tylko niektóre jakie mamy Państwu do zaoferowania.

Aktualności

RekrutacjaResponsive image

Responsive image

Technik Obiektu (W-wa) Responsive image

Responsive image

W związku z dynamicznym rozwojem prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Technik Obiektu

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne (elektryczne, mechaniczne, inżynieria środowiska, etc.);
 • Doświadczenie w technicznej obsłudze nieruchomości;
 • Komunikatywność, konsekwencja i skuteczność w działaniu;
 • Znajomość wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawnych (Prawo Budowlane, Normy, DTR);
 • Dobra znajomość MS Office;
 • Uprawnienia SEP (minimum Gr. 1 – conajmniej 1 kV);

 Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole;
 • Profesjonalne narzędzia pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;

 

Chcesz dołączyć do najlepszych – Dołącz do nas!

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz.")

Facility Manager Responsive image

Responsive image

W związku z dynamicznym rozwojem prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Facility Manager

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (elektryczne, mechaniczne, inżynieria środowiska, etc.);
 • Doświadczenie w technicznej obsłudze nieruchomości;
 • Komunikatywność, konsekwencja i skuteczność w działaniu;
 • Umiejętność prowadzenia spotkań i rozmów z klientami;
 • Umiejętność zarządzania projektami;
 • Umiejętność zarządzania zespołem;
 • Wiedza  z zakresu obowiązujących przepisów prawnych (Prawo Budowlane, Normy, DTR);
 • Bardzo dobra znajomość MS Office;
 • Uprawnienia SEP (minimum gr. 1 – E i D powyżej 1 kV);
 • Prawo jazdy kat. B;

 Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole;
 • Profesjonalne narzędzia pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;

 

Chcesz dołączyć do najlepszych – Dołącz do nas!

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz.")

Kontakt

GENERAL PROPERTY SP. Z O.O.
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Partnerzy

Responsive image Responsive image
Responsive image Responsive image Responsive image

General Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214464. Kapitał zakładowy: 1.676.000 PLN, NIP: 5242510894, REGON 015756812

Responsive image

napisz do nasResponsive image

Responsive image