OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI W ZAKRESIE REALIZACJI UPROSZCZONYCH ZLECEŃ WYKONANIA PRAC

Niniejsze OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI W ZAKRESIE REALIZACJI UPROSZCZONYCH ZLECEŃ WYKONANIA PRAC (dalej „OGÓLNE WRAUNKI WSPÓŁPRACY”) obowiązują we współpracy pomiędzy General Property Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214464, posiadającą numer NIP: 5242510894, numer REGON: 015756812, kapitał zakładowy 1.746.000, 00 zł (dalej „General Property”), a podmiotami świadczącymi usługi na rzecz General Property (dalej „Wykonawca” bądź „Wykonawcy”).

Przedmiotem niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY jest szczegółowe określenie warunków współpracy handlowej pomiędzy General Property (Zleceniodawca) a Wykonawcami
w zakresie realizacji UPROSZCZONYCH ZLECEŃ WYKONANIA PRAC (dalej „UPROSZCZONE ZLECENIE WYKONANIA PRAC”).

PRZEDMIOT UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC

Przedmiot UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC wskazany jest w punkcie I UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC. Realizacja przedmiotu UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC zostanie potwierdzona protokołem odbioru (dalej „Protokół”).

ZOBOWIĄZANIA GENERAL PROPERTY

1.General Property zobowiązana jest do współpracy i dokonywania niezbędnych ustaleń
w porozumieniu z Wykonawcą w zakresie przedmiotu UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC.

 1. General Property zobowiązana jest do zapewnienia Wykonawcy dostępu do miejsca wykonania prac w ramach UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC w sposób umożliwiający realizację tych prac.
 2. General Property jest zobowiązana do przekazania Wykonawcy wszelkiej dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC na jego wezwanie.

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

 1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania przedmiotu UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC, przy czym dokładne dni i godziny realizacji będą ustalane pomiędzy Stronami (Przedstawicielami Stron).
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC zgodnie z założeniami zawartymi w zakresie prac (pkt I. 1. UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC)
 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR) systemu/urządzenia którego dotyczy UPROSZCZONE ZLECENIE WYKONANIA PRAC, instrukcjami systemu/urządzenia którego dotyczy UPROSZCZONE ZLECENIE WYKONANIA PRAC, specjalistyczną wiedzą i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi w tym zakresie normami, zgodnie z przepisami prawa, w tym m.in. przepisami bhp
  i ppoż, a także zgodnie z projektem wykonawczym.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich regulaminów i instrukcji obiektu, budynku – miejsca w którym realizowany będzie przedmiot UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ładu i porządku na terenie, na którym Wykonawca wykonuje przedmiot UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC, zarówno w trakcie realizacji jak i po zakończeniu, a także do przestrzegania i zapewnienia warunków bezpieczeństwa i p.poż określonych w przepisach prawa i regulaminach zarówno dla osób wykonujących przedmiot UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC jak i osób przebywających w miejscu wykonywania przedmiotu UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONYWANIA PRAC w taki sposób, który będzie umożliwiał właściwe funkcjonowanie i działanie obiektu, budynku – miejsca w którym realizowany będzie przedmiot UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC, a wszelkie ewentualne chwilowe przerwy w działaniu muszą być wcześniej ustalone między Stronami (General Property i Wykonawca) i musi zostać wyrażona pisemna zgoda General Property na dokonanie wyłączenia/przerwy, w przypadku naruszenia tego obowiązku (uzyskania zgody na wyłączenie), Wykonawca będzie obciążony wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z tego wyłączenia i z jego skutków.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelu (który realizować będzie UPROSZCZONE ZLECENIE WYKONANIA PRAC), który będzie posiadać wszystkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia (jeśli do wykonania jakiejkolwiek części prac wymagane będą specjalne kwalifikacje, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do wykonywania takich prac pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje), przy czym za działania lub zaniechania tych osób, Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za swoje własne działania.
 8. W przypadku niewykonania UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC przez Wykonawcę zgodnie z jego postanowieniami, w szczególności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wskazanych enumeratywnie w niniejszym punkcie tj. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY (punkty od 1 do 7 niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY), Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie i na rzecz General Property karę umowę w wysokości 25 % danego wynagrodzenia UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC. General Property przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w niniejszych OGÓLNYCH WARUNKACH WSPÓŁPRACY kary umowne.

WYNAGRODZENIE

 1. Za prawidłową realizację wszystkich prac objętych zakresem UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości wskazanej
  w UPROSZCZONYM ZLECENIU WYKONANIA PRAC.
 2. Termin zapłaty wynagrodzenia wskazany zostaje w UPROSZCZONYM ZLECENIU WYKONANIA PRAC. Podstawą do zapłaty będzie otrzymanie przez General Property od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez Strony (Przedstawicieli Stron) Protokołem.
 3. General Property przysługuje prawo potrącenia naliczonych Wykonawcy kar umownych oraz odszkodowań z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

GWARANCJA

 1. Okres gwarancji Wykonawcy na wykonane prace będące przedmiotem UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC zostaje wskazany w UPROSCZONYM ZLECENIU WYKONANIA PRAC i okres ten liczy się od daty podpisania Protokołu.
 2. Gwarancja na materiały/urządzenia użyte w ramach UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC taka jak gwarancja producenta materiału/urządzenia.
 3. W okresie gwarancji, Wykonawca będzie wykonywał nieodpłatnie prace polegające na usuwaniu wszelkich wad, usterek i awarii ujawnionych w pracach będących przedmiotem UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC.
 4. Zgłoszenia wad, usterek i awarii będą przyjmowane przez Wykonawcę pod adresem mailowym
  i numerem telefonu wskazanym w korespondencji mailowej pomiędzy Stronami (Przedstawicielami Stron).
 5. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformuje General Property o zmianie informacji wskazanych powyżej (dane do dokonywania zgłoszeń), zgłoszenie wad, usterek i awarii przez General Property na uprzednio wskazane dane będzie skuteczne.
 6. Z każdej naprawy zostanie sporządzony raport podpisany przez Strony (Przedstawicieli Stron).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE

 1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z udostępnioną przez General Property dokumentacją oraz oświadcza, że jest ona wystarczająca do prawidłowego wykonania UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC.
 2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczeniową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą zakres prac w ramach UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC.
 3. Wykonawca ponosi wobec General Property odpowiedzialność odszkodowawczą (wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe zarówno wobec General Property jak i klienta General Property oraz innych podmiotów trzecich, w tym m.in. najemców obiektów, budynków, miejsc w których realizowane będzie UPROSZCZONE ZLECENIE WYKONANIA PRAC) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC.
 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały i sprzęt w miejscu wykonywania prac objętych UPROSZCZONYM ZLECENIEM WYKONANIA PRAC do czasu podpisania przez Strony (Przedstawicieli Stron) Protokołu.
 5. Wykonawca nie może powierzyć realizacji UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody General Property.
 6. W razie niedotrzymania terminu zakończenia określonego w UPROSZCZONYM ZLECENIU WYKONANIA PRAC, General Property może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia danego UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC za każdy dzień opóźnienia.
 7. W razie niedotrzymania terminów wskazanych w punkcie V. Gwarancja UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC, General Property może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
 8. W przypadku niewykonania UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC przez Wykonawcę zgodnie z jego postanowieniami, w szczególności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wskazanych enumeratywnie w niniejszych OGÓLNYCH WRAUNKACH WSPÓŁPRACY- ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz General Property, na wezwanie General Property kary umownej w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto danego UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC.
 9. General Property przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w niniejszych OGÓLNYCH WARUNKACH WSPÓŁPRACY kary umowne.
 10. Po przekazaniu miejsca prac będących przedmiotem UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC, Wykonawca będzie odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za wszystkie szkody na mieniu i osobach jakie zostaną wyrządzone na tym miejscu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za materiały oraz sprzęt i nie będzie występować w stosunku do General Property z jakimikolwiek roszczeniami
  w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży czy wystąpienia jakiejkolwiek innej sytuacji skutkującej niemożnością posługiwania się przedmiotowymi materiałami czy sprzętem.

 

POUFNOŚĆ

W ramach UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC Strony zobowiązują się do przestrzegania zasady poufności. Strony będą utrzymywały w tajemnicy w okresie obowiązywania UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC oraz po jego rozwiązaniu/zakończeniu i nie będą przekazywały osobom trzecim wszelkich informacji (w szczególności, lecz nie wyłącznie informacji technicznych, technologicznych ekonomicznych, finansowych, prawnych, organizacyjnych) uzyskanych w czasie realizacji UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC, związanych z jego zawarciem i wykonaniem, a także szczegółowych informacji dotyczących Stron UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC oraz obiektu, budynku – miejsca w którym realizowany jest przedmiot UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC (w tym m. in. jego specyfiki, właściciela, najemców). W przypadku naruszenia tego obowiązku, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz General Property, na wezwanie General Property i w  terminie wskazanym w takim wezwaniu, kary umownej w kwocie 10.000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). General Property jest uprawniona do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.

PRZEDSTAWICIELE STRON

 1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli (Przedstawiciele Stron) do występowania w imieniu Strony w związku ze sprawami dotyczącymi wykonania UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC, bez prawa modyfikacji zakresu odpowiedzialności i zobowiązań Stron, a także bez prawa modyfikacji postanowień niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY.
 2. Przedstawiciele Stron zostaną wskazani bądź w UPROSZCZONYM ZLECENIU WYKONANIA PRAC bądź w korespondencji mailowej.
 3. Osoby wskazane (Przedstawiciele Stron) są uprawnione do podpisania Protokołu oraz dokonywania niezbędnych ustaleń w związku z realizacją przedmiotu UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Celem realizacji Umowy (Umowa rozumiana jako UPROSZCZONE ZLECENIE WYKONANIA PRAC) Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe pracowników i współpracowników (osób kontaktowych w ramach realizacji Umowy ), w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Stron Umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1  pkt F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
 2. W związku z powyższym, General Property Sp. z o.o. niniejszym upoważnia Wykonawcę, a ten przyjmuje do wykonania niezwłocznie, nie później niż z chwilą rozpoczęcia wykonywania Umowy, obowiązek podania wszystkim osobom, których dane przekazał General Property Sp. z o.o. informacji stanowiących wypełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO.
 3. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego pracowników lub współpracowników przekazanych Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy jest General Property Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (KRS 0000214464). (dalej „Administrator”)
 4. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email iod@generalproperty.pl.
 5. Dane osobowe Wykonawcy, jego pracowników lub współpracowników będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy oraz w celu dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 6. Administrator, w ramach realizacji Umowy będzie przetwarzać dane kontaktowe pracowników lub innych osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji Umowy, tj.:
 7. a) imię i nazwisko; b) adres e-mail; c) nr telefonu; d) stanowisko.
 8. Dane osobowe Wykonawcy, jego pracowników lub współpracowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT
  i operatorom pocztowym oraz osobom wyznaczonym przez Administratora do realizacji Umowy.
 9. Dane osobowe Wykonawcy, jego pracowników lub współpracowników będą przetwarzane przez okres trwania Umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany
  w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
 10. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych kontaktowych osób, występujących
  w imieniu Wykonawcy jest prawidłowa realizacja postanowień Umowy.
 11. Administrator wskazuje, iż źródłem uzyskanych danych kontaktowych osób, występujących
  w imieniu Wykonawcy jest Wykonawca.
 12. Wykonawcy oraz osobom, których dane zostały przekazane Administratorowi przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 13. Wykonawcy oraz osobom, których dane zostały przekazane Administratorowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 14. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe jej zawarcie i wykonanie.

Dokument w wersji pdf do pobrania tutaj.