UPROSZCZONE ZLECENIE WYKONANIA PRAC NR …………… (DALEJ „UPROSZCZONE ZLECENIE WYKONANIA PRAC”)

Zleceniodawca (Strona):

General Property Sp. z o.o.
ul. Klimczaka 1 | 02-797 Warszawa

NIP: 5242510894 REGON: 015756812

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000214464

Wykonawca (Strona):

………………………………………………………………………………………………


ul. ………………………………………….… | ……………………………………..……


NIP: ……………………………………… … REGON: …………………………………

I. Przedmiot UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC:

  1. Zakres prac  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  2. Realizacja Uproszczonego Zlecenia zostanie potwierdzona protokołem odbioru (dalej „Protokół”)

II. Miejsce realizacji prac w ramach UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Termin wykonania prac w ramach UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC:

……………………………………………………

VI. Wynagrodzenie i termin płatności:

……………………………………………………..

V. Gwarancja

…………………………………………………….

Czas na przystąpienie do usunięcia wszelkich wad, usterek i awarii: ………………

Czas na usunięcie wszelkich wad, usterek i awarii: ………………………………….

VI Osoby do kontaktu (Przedstawiciele Stron):

Ze Strony Zleceniodawcy – ……………….., tel.: ……………………., mail: ………………..

Ze Strony Wykonawcy – ……………………, tel.: …………………….., mail: ………………….

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI
W ZAKRESIE REALIZACJI UPROSZCZONYCH ZLECEŃ WYKONANIA PRAC Z dnia 13 sierpnia 2019 r. znajdujących się pod adresem ………. , akceptuje ich treść oraz oświadcza, że zrealizuje przedmiot niniejszego UPROSZCZONEGO ZLECENIA WYKONANIA PRAC zgodnie z warunkami i postanowieniami tam zawartymi.

Dokument w wersji pdf do pobrania tutaj.